نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول 1

512
نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / استانبول 1 / شهر مسجدها، آرامش و آتشی زیر خاکستر / ترکیه، «شهر استانبول» / تابستان 1390 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و مولفان درتدوین و ارائه آنها آزادی کامل دارند. / عکاس و انتخاب موسیقی: دکتر ناصر فکوهی / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهن
4 سال پیش
# عکس
pixel