هفتمین ویژه برنامه رمضانی «اختیاریه»- چهارقلوهای اهوازی

740

چهارقلوهای اهوازی و دوقلوهای بهم چسبیده شیرازی که با موفقیت از هم جدا شدند میهمان هفتمین ویژه برنامه رمضانی «اختیاریه» بودند