بلایی بنام نقدینگی

150

سخنان مهم امام خامنه ای در باب مشکلات نظام بانکی و نقدینگی