ریاست محترم نقشه برداری افغانستان

868

سخنرانی ریاست محترم اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی (نقشه برداری) کشور دوست و برادر، افغانستان ، برادر محترم انجنیر عبدالرئوف یاری، در هفتمین اجلاس ناحیه ای یکسان سازی نامهای جغرافیایی سازمان ملل متحد در جنوب غرب آسیا در محل سازمان نقشه برداری کشور در تاریخ مهر ماه 1382 - 2003