نمایش جابجایی کردن هدف درسی

462
نمایش نحوه جابجایی کردن هدف درسی- حذف یک هدف درسی و مرتب کردن شماره های دیگر اهداف درسی در نرم افزار کارنامه ماهانه توصیفی
Tavafi.ir 27 دنبال کننده
pixel