آمار و احتمال مرور فصل 7 ریاضی پنجم ـ صفحه ی 139 Riazifilm.ir

136
ریاضی فیلم 5.6 هزار دنبال‌ کننده
136 بازدید
اشتراک گذاری
آموزش آمار و احتمال ـ آموزش میانگین ـ آموزش احتمال علم آمار، علم جمع آوری، نمایش، تغییر و تحلیل داده هاست. در این علم از روش های مختلفی از جمله مشاهده کردن، پرسشنامه، رجوع به کتب، سایت و منابع و ... همانطور که در درس اول این فصل بیان شده است، برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده میشود. پس از جمع آوری داده ها، برای استفاده راحت تر از آنها و طبقه بندی داده ها، از جدول داده ها استفاده میشود. این فصل شامل سه درس است که در مرور فصل 7 به جمعبندی این موارد پرداخته شده است. ّ در درس اول روش های جمع آوری داده ها (مشاهده کردن، پرسیدن، استفاده از پرسشنامه، مراجعه به کتاب ها یا سایت ها و اندازه گیری) و روش های نمایش داده ها (جدول داده ها، نمودار ستونی، نمودار تصویری، نمودار خط شکسته و نمودار دایره ای) به کمک مثال های مختلف مرور شده اند. در مواردی هم به مصادیق استفاده از یک مورد به طور مستقیم پرداخته شده است. در درس دوم مفهوم میانگین یا متوسط داده ها معرفی شده است و بازنمایی های مختلفی از این مفهوم ارائه شده است؛ همچنین دو روش برای محاسبه میانگین در این درس پیشنهاد شده است. در درس سوم، مفهوم احتمال مورد توجه قرار گرفته است و ضمن یادآوری مفاهیم سال های گذشته، بازی های شانسی عادلانه و ناعادلانه معرفی و شانس برد در بازیهای شانسی مورد بررسی قرار گرفته است.
ریاضی فیلم 5.6 هزار دنبال کننده
pixel