تاسوعا و عاشورای حسینی در میبد

111

تاسوعا و عاشورای حسینی در حسینیه ابوالفضلی کوچه باغ و حسینیه بزرگ فیروزآباد میبد/ 1398