اگه بخوای از کسی راجع به مساله ای مشورت بگیری, از چه راهی استفاده می کنی؟

138
با این راه میتونی از هر کسی برای هر مساله ای مشورت بگیری و کمک بخوای.. اون هم با یه راه عاااااالی..
pixel