بیانیه شماره 1 تشکل آبان

912

بیانیه شماره 1 تشکل آبان (اتحاد برای ایران نوین) به دبیرکلی دکتر هوشنگ امیراحمدی