لاله زار؛ سرخپوست با نویدمحمدزاده سینماها را تکان می دهد

10,255

در لاله زار این هفته پس از مدت ها پیشنهاد یک فیلم سینمایی درجه یک را داریم؛ سرخپوست را ببینید برای تئاتر هم پیشنهاد مطمئنی داریم؛ سیزیف که بارها ستایش شده، شماره تازه اندیشه پویا، کانال احمدزیدآبادی و موزیکی از امیر عظیمی دیگر پیشنهادهای این هفته هستند

pixel