شان رودن مسترالمپیا 2013

2,054

شان رودن امسال با یک پله سقوط در مکان چهارم مسترالمپیا قرار گرفت