عاشورای قرآن

463
روح امام حسین (ع) را نتوانستند کاری بکنند. نتوانستند این مطلب را در بین مردم با گفتن، با نوشتن، با بحث کردن، با پخش کردن، تبلیغ کردن، روح امام حسین (ع) را نتوانستند بگویند این روح اسلامی نیست، قرآنی نیست، الهی نیست، ربانی نیست، نیست و نیست... بدن را تکه تکه کردند. اما عاشورای قرآن مهم تر است.
pixel