آموزش تکثیر میوه پوملو از بذر

249

در این ویدیو تکثیر میوه پوملو از طریق بذر به زبان اصلی آموزش داده میشود .