اقرار بیگانگان به پیشرفت ایران در زمینهٔ «ماشین های جنگی»

526

منبع: ۱۳۹۷٫۴٫۷، شبکهٔ سوم سیما از تلوبیون

pixel