چی کار کنیم فرزندمون مستقل بار بیاد ؟

107

خیلی از مادرهای امروز سردرگم هستند با توجه به توقعات فرزندان و جامعه و اتفاقات چی کار باید بکنن تا فرزند خود را به گونه ای تربیت کنند که مستقل بار بیاد ؟ نفیسه مطلق درمانگر کودک مرکز مشاوره اکسیر در این ویدئو راهنمایی هایی را به ما خواهند کرد که می توانیم در بهبود بهتر تربیت فرزند مستقل خود به کار ببندیم . psychoexir.com