فیلمی تلخ درباره بردگی زنان و کودکان

292
فیلمی تلخ درباره بردگی زنان و کودکان
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel