رسیتال پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی آذرنگ

368
رسیتال پیانو هنرجویان آموزشگاه موسیقی آذرنگ این رسیتال هر 2 ماه یک بار برای هنرجویان آموزشگاه موسیقی آذرنگ برای همه سازها برگزار می شود که باعث ایجاد انگیزه در هنرجویان خواهد شد.
pixel