كار و انرژی پتانسیل فیزیك 1 پایه دهم (خلیلی بروجنی مولف كتابهای درسی فیزیك)

90
در این ویدیو، مؤلف كتاب درسی به بررسی و آموزش مبحث كار و انرژی پتانسیل بر اساس برنامة درسی كتاب درسی فیزیك 1 پایه دهم پرداخته است. مخاطب اصلی این ویدیو دبیران فیزیك و همچنین دانش آموزان پایه دهم در هر دو رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیك هستند هرچند مشاهده آن به علاقه مندان به مباحث فیزیك نیز توصیه می شود.
pixel