مدیریت زمان در آزمون نظام مهندسی ساختمان

423
سید جمال پورصالحان (فیلم مدیریت زمان در آزمون نظام مهندسی) با توجه به اهمیت مدیریت زمان در آزمون نظام مهندسی ساختمان در این ویدئو به این موضوع پرداخته شده است.
pixel