مدرسه ای رنگارنگ از طرح و نقش لباس عشایر در بخش درح

220

گزارش مدرسه عشایری با لباس عشایر 2 بهمن 97