چرا جامعه شناس مکتب مبادله باید کارآفرینی کند؟ (قسمت هشتم)

280
برای سر و سامان دادن به کم و کسری های مکتب مبادله لازم است فرایندهای تولید کالاهای اجتماعی ابداع و ساخته شوند که این امر با کارآفرینی ممکن خواهد شد که در اینجا به آن پرداخته شده است. در تکمیل بحث مقاله «جامعه شناسی و آفرینش های اجتماعی» https://youngsociologists.com/listing/cre را بخوانید.
pixel