آموزش حسابداری کاربردی، کامپیوتر خوندم و حین دوره آموزش حسابداری ، مشغول شدم .

489
من لیسانس کامپیوتر دارم و با شرکت در یک دوره آموزش حسابداری کاربردی در حسابداران برتر ، پس از 9 جلسه حسابدار شدم .
pixel