با خودت مهربون باش و احساس عشق کن

339

خودت رو دوست داشته باش تا دیگران بدونن که تو دوست داشتنی هستی و در موردت اشتباه می کردن. سخنران و مشاور انگیزشی و الهام بخشی بهروز بیات