شرکت پکتوس، کسب رتبه برگزیده در نخستین جشنواره ملی بریل فارسی(بریلفا)

44

شرکت دانش بنیان پکتوس، کسب رتبه برگزیده در بخش بریل و فناوری نخستین جشنواره ملی بریل فارسی (بریلفا) کتابخانه ملی 26 آذر 1398

پکتوس 4 دنبال کننده
pixel