ج5-هفته4-آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک شغل-تحلیل SWOT

209

در جلسه پنجم از هفته چهارم می خواهیم نگاهی بیندازیم به رویکرد SWOT، یا همان تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده