جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه

373

جشنواره فرهنگی ورزشی کرامت در سد آیدوغموش میانه- امید کوهی خبرنگار صدا و سیما