آرسنال 4-2 ویگان

73

آخرین بازی آرسنال در استادیوم هایبوری و برد 4-2 ویگان در این بازی