ساخت پناهگاه بتنی با استفاده از قطعات بتنی آماده

576

پناهگاه بتنی با استفاده از قطعات بتنی آماده دارای کام و زبانه جهت چفت شدن در یکدیگر، که بصورت طاق ضربی اجرا میشود و از مقاومت فشاری بالایی برخوردار خواهد بود. در این سازه خبری از ملات و چسباننده نیست.