شبکه های GAN (شبکه های مولد تخاصمی)-قسمت 2-مهندس خالویی

1,801

در این ویدیو مهندس خالویی در دوره پائیزه یادگیری عمیق مرکز تحقیقات هوش پارت به معرفی و بررسی شبکه های GAN (شبکه های مولد تخاصمی) می پردازد.