نبرد کیمی رایکونن و خوان پابلو مونتویا - گرندپری آلمان 2002

120
فرمول یک ایران - نبرد کیمی رایکونن و خوان پابلو مونتویا - گرندپری آلمان 2002
pixel