روز جهانی استاندارد

101

روز جهانی استاندارد ، تشکیل سازمان بین المللی استاندارد در روز چهاردهم اکتبر سال 1947 در حضور رئیس موسسه های استاندارد بیست و پنج کشور در لندن صورت گرفت. از سال 1970 چهاردهم اکتبر که با 22 مهر برابر است به نام روز جهانی استاندارد نام گذاری شد.