گزارش هفتگی DTT

13,583
در این هفته 8 حد سود داشتیم و 2 حد زیان دسرسی رایگان در https://cyclicalwaves.com/free
pixel