فیزیک-مهندس امیر مسعودی-کنکور آسان است-انتشارات گیلنا

2,490
مباحثی که در پکیج انتشارات گیلنابه نام روشهای تست زنی دما، گرما و قانون گازها توسط مهندس امیر مسعودی تدریس شده است عبارتند از: فصل 4 فیزیک دهم،دما و دما سنجی،انبساط گرمایی،گرما،تغییر حالت های ماده،روش های انتقال گرما،قوانین گازها.
pixel