روحانیت خدمتگزار مردم

38

روایتی از سفر آیت الله اعرافی به خوزستان فیلم/ روحانیت خدمتگزار مردم