ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سخنرانی دکتر صابر جلوخانی نیارکی (کاربرد فناوری اینترنت اشیاء در صنعت دامپروری)

78
pixel