سقوط آزاد سعید ضروری از 13 هزار پایی در برنامه نماگرد

451

بخش هایی از برنامه نماگرد با حضور سعید ضروری به عنوان ماجراجوی دارای معلولیت و مهدی نقدی پری به عنوان سقوط آزاد کار در این ویدیو قابل مشاهده است. در این برنامه سعید ضروری همراه با احمد حسنوند از ارتفاع 13 هزار پایی در زیبا کنار از هواپیمای Y12 پرش را انجام می دهند. با تشکر از حمید حاتمی، مجتبی جوکار و نهادهایی که نقش فعال داشتند. وب سایت ماجراجویان دارای معلولیت www.iadt.ir 09359844207