پنج نشانه از باز بودن چشم سوم شما

3,277
از زمان های قدیم چشم سوم مورد احترام فرهنگ ها بوده است امروزه ما آن را به عنوان غده پنبه ال می شناسیم اما در قلمرو معنوی هنوز آن را چشم سوم میشناسند website: http://www.monyms.ir telegram: https://telegram.me/monyms
pixel