ویژگی های انسانی که خدا را می شناسد...

7,912

خداشناس! حکایت مردی که در میان خطبه امیرالمومنین از دنیا رفت!