بیمار فرسایش مغز و زندگی کردن در گذشته

411
اگر بیمار پدر یا مادر خود را جستجو می کند که سالها قبل در گذشته اند، آیا سعی کنیم او را قانع کنیم که اشتباه می کند یا به او دروغ بگوییم؟
pixel