آموزش رقص پا در بوکس

3,589

آموزش یه حرکت عالی برای حفظ تعادل و جابجایی در بوکس ، زیر نظر استاد علی بیرام 09211334981