مرتضی سلطانی

259
mostanadsemim 8 دنبال‌ کننده
259 بازدید
اشتراک گذاری
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ، ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ زر و خلق کننده ی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی همچون زر ﻣﺎﮐﺎرون اﺳﺖ.
mostanadsemim 8 دنبال کننده
pixel