تیزر جنجالی کات | زندان های سینمایی در دهه 60 از واقعیت تا حاشیه

3,497

تیزر قسمت چهارم کات | یکشنبه ساعت 9 شب با حضور "عبدالله اسفندیاری"

کات
کات 973 دنبال کننده
bijen

bijen

2 سال پیش
بیچاره هنرمند ایرانی وتف بر رژیم پهلوی که پول ساخت حسینیه ارشاد میداد ااقای احمد کافی جلساتش تبلبغ میشد که اگرامروز هم بود اجازه کار به اونمیدادن همین طور که به خط فکری اومثل اله یاری نمیدهند اما پدر روشن فکری رادراوردن ازبیخ وبن وامروز در کانلهای مختلف برای ازادی وتفکر هوار میکشند انچه امروز برملت میرود نتیجه کثافت کاری پهلوی ها است فقط دو عمل یکی رضا قلدر نابودی نسل روشنفکران مشروطه ازجمله شاگردان انها گروه دکتر ارانی ودیگری مصحاحبه شاه با اوریانا فلانچی توجه کنید عمق فاجعه درمییابید مندهاتی شاید اشتباح کنم ولی دقت کنید