گفتار 58 ” شعور ذاتی و حمق ذاتی “

56
و اینکه چگونه آدمی میتواند خود را باور کند؟
pixel