قسمت سی و دوم - Image captioning با توجه!

237

در این قسمت با ترکیب یک شبکه کانولوشنالی و RNN به شرح تصاویر پرداختیم. این کار مقاله سال 2015 بوده که از attention استفاده کرده. کدها: https://github.com/Alireza-Akhavan/rnn-notebooks لینک خرید کامل و حمایت: http://class.vision/deeplearning2/

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel