قسمت سی و دوم - Image captioning با توجه!

604
در این قسمت با ترکیب یک شبکه کانولوشنالی و RNN به شرح تصاویر پرداختیم. این کار مقاله سال 2015 بوده که از attention استفاده کرده. کدها: https://github.com/Alireza-Akhavan/rnn-notebooks لینک خرید کامل و حمایت: http://class.vision/deeplearning2/
pixel