انیمیشن تحلیل ریزآرایه سلول با تئوری بازی در بیان ژن (enahang.ir)

38

در سلول، پروتئین RNA Polymerize از روی DNA، توالی نوکلئیک اسیدی mRNA را به وجود می‌آورد. در سطح تکنولوژی با نوعی تراشه تحت عنوان ریزآرایه (Micro Array) چندین کپی از توالی‌های خاص DNA را با کمک mRNA‌های تخلیص شده، برای تشخیص سالم یا سرطانی بودن سلول‌ها به کار می‌برند. برای تحلیل و تشخیص سلول، از اسکن این ریزآرایه از روش‌های مختلفی بهره می‌بریم که یکی از آن‌ها تئوری بازی (Game Theory) است. ___________________________ زندگی بدون نهنگ ممکن نیست. ایجاد پروژه در enahang.ir: 09017414869

filimo
هم گناه - فصل 1 قسمت 1
%93
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel