سخنرانی دکتر صادقی (قسمت دوم) | UTDLSS2 2018

272

سخنرانی دکتر صادقی در دومین دوره مدرسه تابستانی یادگیری عمیق دانشگاه تهران که در مردادماه ۱۳۹۷ توسط شاخه ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران برگزار گردید. acm.ut.ac.ir/deeplearning