ارتودنسی ثابت به همراه پیزوسیژن | دکتر فاضل فیروزی

102

درمان ارتودنسی ثابت به همراه استفاده از تکنیک پیزوسیژن جهت کاهش طول درمان ارتودنسی برای بیماری با مشکل بی نظمی دندانی طی مدت --- ۷ ماه --- انجام شد. www.drfirouziortho.com