کلیک؛ فناوری های ترجمه ماشینی

232

کلیک (نهم اردیبهشت 1389) نگاهی دارد به تازه ترین فناوری ها در ترجمه ماشینی. مصاحبه با مارتین کوپر، مخترع تلفن همراه، اخبار هفته و وب سایت های برگزیده را هم خواهید دید.