نوسان های رفتاری

439

انگیزه افراد به خاطر عدم وجود نقاط انگیزشی کاهش می یابد و در دستیابی به سطح مطلوبی از کارایی دچار مشکل می شوند. اما تاثیر معماری بر رفتار و انگیزه ساکنان یک ساختمان چقدر است؟ معماری چگونه بر بهبود توانایی های رفتاری افراد و افزایش سطح انگیزه در آنها کمک می کند؟

هزارویک بوم
هزارویک بوم 149 دنبال کننده