آرزوی خودتان را بسازید نه آرزوی دیگران را !

273

چند سال پیش از یک کار پشت میزی اخراج شدم و به دنبال ساختن هدف ها و آرزوهام رفتم ، و الان اینجام که میبینید.